باورهای نادرست کارآفرینی
,

ویدئوی باورهای نادرست در مورد کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
کارآفرینیویدئوی باورهای نادرست در مورد کارآفرینی از سعید م…
سه گام برای کارآفرینی -میر واحدی
,

ویدئوی پرش سه گام برای کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
ویدئوی پرش سه گام برای کارآفرینی از سعید میر واحدی بخشی از…
فرصت یابی - میر واحدی
,

ویدئوی فرصت یابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
ویدئوی فرصت یابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی قسمتی از و…
تاثیر محیط بر کارآفرینی - میر واحدی
,

ویدئوی تاثیر محیط بر کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
ویدئوی تاثیر محیط بر کارآفرینی از سعید میر واحدی قسمتی …
تصمیم گیری در کارآفرینی - میر واحدی
,

ویدئوی منطق تفکر و تصمیم گیری در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
ویدئوی منطق تفکر و تصمیم گیری در کارآفرینی از سعید میر واح…
بازاریابی در کارآفرینی - میر واحدی
,

ویدئوی مهارتهای مدیریت و بازاریابی در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
ویدئوی مهارتهای مدیریت و بازاریابی در کارآفرینی از سعید میر واحد…
ویژگی کارآفرینان - میر واحدی
,

ویدئوی ویژگی کارآفرینان از سعید میر واحدی

/
ویدئوی ویژگی کارآفرینان از سعید میر واحدی بخشی از ویدئوی …
شانس در کارآفرینی - میر واحدی
,

ویدئوی تاثیر شانس در کارآفرینی از سعید میر واحدی

/
ویدئوی تاثیر شانس در کارآفرینی از سعید میر واحدی بخشی از وید…
مجموعه کارآفرینی ویدئویی و کتاب الکترونیک دوره‌گرد میلیاردر
آیا ویژگی‌های یک کارآفرین را دارید؟

آیا ویژگی‌های یک کارآفرین را دارید؟ - pdf

/
آیا ویژگی‌های یک کارآفرین را دارید؟ آیا ویژگی‌های یک کارآفرین را دارید؟ ش…