تکنیک های قدرتمند فروش

کتاب رایگان تکنیک های قدرتمند فروش

به این مطلب چه امتیازی میدهید؟

کتاب تکنیک های قدرتمند فروش

دنیــای امــروز دنیــای، دنیــای تحــولات ســریع و گســترده در تمــام ابعــاد اســت.

حــال وهــوای امــروز تجــارت نشــان از جهانــی شــدن آن دارد فراینــدی کــه منجــر بــه حضــور و رقابــت تنگاتنــگ ظرفیتهــای مختلــف تجــاری شــده اســت.

تکنیک های قدرتمند فروش

آنچــه بــه یقیــن میتــوان گفــت ایــن اســت کــه چنانچــه کشــوری بــه هــر علــت نتوانــد بــه ایــن مــوج شــتابان فراگیــر بپیونــدد

در آیندهــای نــه چنــدان دور، در صحنــه ی رقابت هــای بیــن المللــی بــه حاشــیه رانــده می شــود و بســیاری از فرصت هــای کســب و کار را بــه ســود دیگــران از دســت می دهــد.

در ایــن شــرایط همپــای تجــارت عرصــه ی فروشــندگی نیــز بــه عنــوان زیــر مجموعــه ی چــه بــه صــورت کلــی در نظــر گرفتــه شــود یــا جزئــی- دســتخوش تغییــر اســت.

 تکنیک های قدرتمند فروش

–در تجــارت هــر فروشــنده ای بایــد تصمیــم بگیــرد کــه در ارتبــاط بــا ایــن تغییــر کجــا قــرار بگیــرد.

از گذشــته تــا حــال فروشــندگان قلابــی در کمیــن هســتند تــا بــا فریــب و کلاهبــرداری مشــتریان را وادار بــه خریــد محصــول یــا خدمــات کننــد

و چنیــن بــه نظــر می رســید کــه وظیفــه ی یــک فروشــنده ایــن اســت کــه آنقــدر باهــوش و زیــرک و ســمج باشــد کــه مــردم را وادار بــه آنچــه نمی خواهنــد کننــد.

بــازار پــر رقابــت امــروزی کمپانی هــا را بــر آن داشــته اســت کــه بــا موضــوع فــروش بطــور جــدی برخــورد کننــد

و فقــط از فروشــندگان حرفــه ای و خبــره بــرای فــروش کالاهــای خــود اســتفاده نمایند.

مشــتریان امــروزی دیگــر فروشــندگان پر حــرف و افــاده ای را کــه فقــط بــه فکــر منافــع مــادی و زودرس خــود هســتند را تحمــل نمی کننــد.

فروشــنده ی امــروزی بایــد در تمــاس نزدیــک بــا مشــتری بــوده و نقــش راهنمــا و مشــاور او را داشــته باشــد.

فــروش یکــی از عوامــل زیرمجموعــه ی بازاریابــی اســت.

تکنیک های قدرتمند فروش

بــه عبارتــی فــروش انتهائی تریــن عملیــات بازاریابــی در یــک معاملــه اســت

ولــی در عیــن حــال شــروع یــک رابطــه ی بلندمــدت بــا مشــتریان اســت.

در شــکل گیری ایــن رابطــه ی بلندمــدت، بــه نحوی کــه منجــر بــه پیونــد دائمــی بــا مشــتریان بشــود مهندســی تمامــی عملیــات (اعــم از موفــق و ناموفــق) ضــروری اســت.

فروشــندگی، حرفــه ای اســت پیچیــده و قابــل تامــل.

موفقیــت در ایــن حرفــه در گــروی برخــورداری از مهــارت فنــی و تخصصــی و مهــارت برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا دیگــران میباشــد

. برخلاف تفکـرات رایـج، فروشـندگی، مجبـور سـاختن مشـتری بـه خریـد نیسـت.

تکنیک های قدرتمند فروش

بخشی از کتاب تکنیک های قدرتمند فروش

فروشـنده حلقـه ارتباطی زنجیـره سـازمان بـا مشـتری اسـت.

فروشـنده کسـی اسـت کـه نیـاز مشـتری را درک نمـوده، بـه منظـور انتخـاب صحیـح، مشـتری را صادقانـه راهنمایـی نمایـد

و سـرانجام قـادر باشـد توافـق و اعتمـاد مشـتری را بـرای خریـد، جلـب نمایـد.

در ایــن جــا بــه یکــی از اصولیتریــن و موفقتریــن روش بازاریابــان بــزرگ میپردازیــم

کــه میتوانــد فانـوس روشـنی بـر دسـت بازاریابـان اینترنتـی باشـد و از آن بـه خوبـی بهـره ببرنـد.

از اینجا شروع میکنیم: وقتـی نتـوان بـه مـردم اعتمـاد کـرد، بازارهـا بـد کار می‌کننـد.

بـرای معاملـات خیلـی سـاده، کـه خریـدارجنــس شــناختپذیری را نقــدا میخــرد، نیــازی بــه اعتمــاد نیســت؛

امــا بیشــتر معامـلـات بــه ایــن سرراسـتی نیسـتند. اقتصـاد گسـترده، مبتنـی بـر توانایـی ایجـاد تعهـدات موثـق اسـت.

وقتـی در مـورد کالایـی نااطمینانـی وجـود داشـته باشـد (کـه تقریبـا در مـورد هـر چیـزی کـه میخریـد اینگونـه اسـت)

شـما بـه عنـوان یـک خریـدار بـه فروشـنده وابسـته هسـتید. وقتـی غـذا میخریـد مطمئـن هسـتید کـه شـما را مریـض نمی‌کنـد

وقتـی دارو میخریـد، امیداوریـد کـه عـوارض جانبـی نداشـته باشـد.

فرضتـان ایـن اسـت کـه ماشـینی کـه میخریـد بـه طـور قابـل اطمینـان کار می‌کنـد و انتظـار داریـد کـه تعمیـرکار آن را درسـت تعمیـر کنـد.

شـما امیدواریـد کـه کارمندانتـان تنبـل نباشـند.

در مشـاوره بـا یـک پزشـک یـا حسـابدار بـه صالحیـت آنهـا اعتمـاد می‌کنیـد.

هرجـا کـه خریـدار نتوانـد از پیـش کیفیـت را بررسـی کنـد، فروشـنده بایـد بـه گونـهای قـادر باشـد تـا بـه خریـدار اطمینـان دهـد.

در سـوی دیگـر، شـما بـه عنـوان یـک فروشـنده، هـرگاه بـه خریـدار نسـیه میدهیــد بــه وی اعتمــاد کردهایــد.

اگــر بــه مصرف‌کننــدگان اجــازه میدهیــد کــه کاالهــای شــما را بـدون پرداخـت بردارنـد؛

یعنـی مطمئـن هسـتید کـه آنهـا صـورت حسابهایشـان را پرداخـت خواهنـد کـرد.

بـه قـول مـارک توایـن »صداقـت بهتریـن روش اسـت؛

البتـه وقتـی کـه در آن پـول باشـد.

« وی بـا بیـان ایـن کنایـه، یکـی از عناصـر کلیـدی بـازار خـوب طراحـی شـده را شناسـایی کـرده بـود.

بعضـی مـردم ً ذاتـا صـادق و درسـتکار هسـتند و برخـی اینگونـه نیسـتند.

بـازار خـوب طراحـی شـده طیفـی از سـاز و کارهــای رســمی و غیررســمی را دارد کــه اطمینــان میدهنــد کــه واقعــا پــول در درســتکاری اســت.

اطمینـان بـازار نتیجـه قواعـد و سـنتهایی اسـت کـه حتـی مـردم فریبـکار را نیـز تشـویق می‌کنـد کـه بـه قولشـان وفـا کننـد.

منبع:

http://book.karnil.com

کتاب تکنیک های قدرتمند فروش را از لینک زیردانلود نمایید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *